Satta King Chart

Disawar

Wait

Faridabad

Wait

Ghaziabad

Wait

Gali

Wait

Kashipur

Wait

Sikandrabad

Wait

DISAWAR
5:00 AM

06

FARIDABAD
6:00 PM

GHAZIABAD
8:45 PM

GALI
11:45 PM

ADD GAME
12:00 AM

KASHIPUR
4:15 PM

SIKANDRABAD
7:10 PM

ADD GAME
12:00 AM

Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-Jan-24 - 57 68 27
02-Jan-24 62 40 10 10
03-Jan-24 32 70 06 10
04-Jan-24 03 18 62 03
05-Jan-24 29 41 15 36
06-Jan-24 53 90 94 78
07-Jan-24 29 20 02 80
08-Jan-24 73 39 84 06
09-Jan-24 70 51 65 81
10-Jan-24 53 22 90 65
11-Jan-24 15 99 34 14
12-Jan-24 16 33 16 36
13-Jan-24 45 32 43 37
14-Jan-24 10 95 98 56
15-Jan-24 27 95 37 94
16-Jan-24 90 79 60 51
17-Jan-24 84 01 87 68
18-Jan-24 33 57 19 64
19-Jan-24 39 57 41 87
20-Jan-24 65 01 99 94
21-Jan-24 86 63 47 64
22-Jan-24 79 61 35 49
23-Jan-24 19 87 09 68
24-Jan-24 59 08 92 34
25-Jan-24 17 59 22 10
26-Jan-24 54 84 46 91
27-Jan-24 34 71 99 79
28-Jan-24 60 12 31 02
29-Jan-24 34 20 51 64
30-Jan-24 61 99 84 08
31-Jan-24 04 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-Feb-24 - 97 22 84
02-Feb-24 27 48 61 97
03-Feb-24 87 27 98 93
04-Feb-24 62 76 25 62
05-Feb-24 51 33 83 24
06-Feb-24 21 64 38 40
07-Feb-24 26 30 99 98
08-Feb-24 18 13 84 40
09-Feb-24 86 98 59 39
10-Feb-24 32 68 86 68
11-Feb-24 94 50 42 02
12-Feb-24 11 44 38 55
13-Feb-24 29 24 74 36
14-Feb-24 75 24 87 50
15-Feb-24 89 73 25 97
16-Feb-24 80 94 14 94
17-Feb-24 05 78 68 36
18-Feb-24 07 37 92 04
19-Feb-24 32 26 69 97
20-Feb-24 90 61 56 57
21-Feb-24 94 25 12 70
22-Feb-24 42 56 07 07
23-Feb-24 98 94 76 88
24-Feb-24 60 92 95 91
25-Feb-24 72 32 90 67
26-Feb-24 74 90 08 53
27-Feb-24 09 87 46 78
28-Feb-24 95 50 58 25
29-Feb-24 06 - - -
Date Disawar Faridabad Ghaziabad Gali
01-Mar-24 - - - -

Gali Satta King Chart 2021

Disawar Satta King Chart 2021

Faridabad Satta King Chart 2021

Ghaziabad Satta King Chart 2021

Gali Satta King Chart 2022

Disawar Satta King Chart 2022

Faridabad Satta King Chart 2022

Ghaziabad Satta King Chart 2022

Gali Satta King Chart 2023

Disawar Satta King Chart 2023

Faridabad Satta King Chart 2023

Ghaziabad Satta King Chart 2023